Resultater:

Den norske aksjeporteføljen hadde i Mai måned en negativ avkastning på 11,89%. Resultatet er 1,81% svakere enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte ned 10,08%. Hittil i år har fondet en absolutt avkastning på -8,34% hvilket vil si at Eika Norge ligger bak indeks for første gang siden Januar med en relativ avkastning på -0,17%.

Vi minner igjen om at Eika Norge har valgt å ekskludere Kongsberg Gruppen fra sitt investeringsunivers grunnet sin eksponering mot global våpenvirksomhet. Denne aksjen er opp 23% hittil i år og reduserer fondets meravkastning med 0,56%. Justert for Kongsberg Gruppen er den norske aksjeporteføljen 0,39% foran sin referanseindeks – OSEFX.

 

Markedsutvikling:

I juni måned hevet den Amerikanske sentralbanken – FED – styringsrenten i USA med 0,75%, mens den norske sentralbanken fulgte opp med 0,50%. I tillegg kom inflasjonstallene fra USA inn høyere enn forventet. De overnevnte faktorene bidro til økt frykt for resesjon og markedet reagerte med å sende ned de store råvare- og materialselskapene. Eksempelvis falt Norsk Hydro 27%, Yara falt 15% og Aker BP falt 16%. Reaksjonen kan forklares med at farten i økonomien dempes og det vil bli lavere etterspørsel etter råvarer og materialer. Dette påvirker prisene på råvarer og materialer og følgende forventet inntjening hos selskapene. Eika Norge har tjent gode penger på de overnevnte navne hittil i år, men har bidratt noe negativt siste måned.

En annen sektor som tynges av økte renter og kostnadsinflasjon er teknologi- og fornybarselskaper med mye inntjening lagt frem i tid, samt mye kostnader i dag. Her ligger porteføljen nøytralt- til undervektet.

Aksjene i porteføljen som har gjort det best ligger – ikke uventet – i fiskerisektoren da tilbudssiden i markedet fortsetter å være begrenset, mens etterspørselssiden holdes sterk. Vi trenger mat selv om det er krig og pandemi.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.