Vestre Slidre Sparebank sitt forstanderskap og Vang Sparebank sin generalforsamling godkjente i dag fusjonsavtalen mellom de to bankene. Sparebankvirksomhetene videreføres gjennom en sammensluttet bank, Valdres Sparebank. Den nye banken vil sikre et godt banktilbud for hele Valdres-regionen, og bidra til regionens  videre utvikling.
For å sikre at kapitalen som er skapt i bygda blir i bygda, øremerkes denne delen gjennom bankenes grunnfondskapital.

Kundene i Valdres Sparebank vil oppleve at de kjente bankkontorene i Vang, Slidre og Fagernes videreføres. Det legges opp til en desentralisert kontorstruktur, der dagens tjenestetilbud opprettholdes ved alle kontorene. Ingen av de ansatte sies opp som en følge av sammenslutningen. Vestre Slidre Sparebank blir overtakende bank, og forretningsadresse blir Slidre.

Utdeling fra overskudd vil benyttes til allmennyttige formål i de lokalsamfunn som har bygget opp kapitalen i hver av de to bankene.

Det er to solide og veldrevne banker som nå slår seg sammen, så det er ikke av nød de to sparebankene fusjonerer – heller det å kunne se framover sammen i gode tider. Det har gitt oss handlingsrom til å komme frem til en god og veloverveid fusjonsavtale. Den nye banken, Valdres Sparebank vil i sterkere grad kunne bidra til å styrke hele regionen til det beste for lokalsamfunnene og kundene, slik vår fundamentale oppgave er. Avgjørende momenter for fusjonen har vært å redusere operasjonell risiko, bygge større fagmiljøer, ytterligere forsterke vår posisjon i Valdres som en rådgivende bank, samt å få større løfteevne overfor lokalt næringsliv.  Flere bedrifter er i ferd med å vokse fra oss i størrelse, noe som har sammenheng med regelverket for store engasjement.

Begge bankene er eiere i Eika Gruppen og har allerede i dag et utstrakt samarbeid på flere områder, bl.a. gjennom et felles eid eiendomsmeglerselskap, Aktiv Valdres, Valdres Eiendomskontor AS (som også Etnedal Sparebank er medeier i). Dette er Valdres største eiendomsmeglingsforetak.

Myndighetene og kundene stiller stadig større krav til norske banker. Samtidig møter bankene stadig økt konkurranse. Dette skaper utfordringer for mindre lokalbanker. Ved å etablere en sterk sparebank, solid forankret i Valdres, styrker vi bankenes konkurransekraft til fordel for kundene og lokalsamfunnene.  

- Vi er svært glade for den solide støtten vi har fått fra bankenes øverste organ ved at de godkjente fusjonsavtalen. Vi mener avtalen danner et godt fundament for Valdres Sparebank, regionen Valdres, våre kunder og for bankens ansatte. De ansatte har ventet lenge på denne avgjørelsen, og de ser frem til å kunne bli en del av et enda større fagmiljø som skal bidra til vekst og utvikling i Valdres,  sier styrelederne.

Det legges opp til at bankene er fusjonert innen utgangen av første kvartal 2018.

Kontaktpersoner
Banksjef Arnfinn-Helge Kvam, Vang Sparebank               952 45 101
Banksjef Peter Jankov, Vestre Slidre Sparebank              909 42 076

Slidre/Vang 24.april